Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Aanleg snelfietsroute Amersfoort-Utrecht kan van start
De snelfietsroute Amersfoort – Utrecht is weer een stap dichterbij de uitvoering. De provincie Utrecht en de vijf betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht hebben een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. Hierdoor kunnen de vergunningsprocedures doorlopen worden en kunnen aanbestedingen voor de aanleg van start. Oplevering van de 20 kilometer lange route staat gepland voor 2022. ...
gisteren 14:33 open_in_new
Utrecht roept op: Hulp nodig? Wacht niet
Utrechtse hulp- en zorgverleners, vrijwilligers en de gemeente roepen inwoners op om aan te kloppen voor hulp als zij dit nodig hebben. De afgelopen maanden zochten veel minder Utrechters hulp ten opzichte van de maanden daarvoor. Dat is met name veroorzaakt door de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven in de eerste fase na de uitbraak van het coronavirus. Terwijl door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden waarschijnlijk juist méér mensen hulp kunnen gebruiken. Hulp- en zorgverleners houden zich aan de RIVM-maatregelen. Hulp krijgen kan dus veilig.   ...
gisteren 11:24 open_in_new
Basiszorg daklozen per 1 januari 2021 onder één organisatie
De gemeente Utrecht heeft de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht geselecteerd om vanaf 1 januari 2021 de basiszorg te bieden aan alle daklozen in regio Utrecht. Dat is de uitkomst van een subsidie uitvraag die de gemeente heeft gedaan. Stadsteam Herstel en Back UP dragen de zorg over aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Het uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk hun vertrouwde hulpverlener behouden. Binnen de aanpak zijn twee teams; een team voor jongvolwassenen en een team voor volwassenen. De naam wordt nog bepaald in overleg met de professionals en clientvertegenwoordigers. De subsidie is verleend voor de duur van 5 jaar, tot 1 januari 2026. ...
2020-07-08 15:24 open_in_new
Utrecht neemt maatregelen voor gezonde lucht
De luchtkwaliteit in Utrecht wordt steeds beter, maar is nog steeds niet gezond genoeg volgens de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente wil zich er dan ook voor inspannen om de lucht voor haar inwoners zo gezond mogelijk te maken. Vandaag presenteert de gemeente een plan om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren. In het plan is rekening gehouden met de economische situatie als gevolg van het coronavirus. Zoals een subsidieregeling voor de sloop van oude dieselauto’s en -bestelbusjes die iedereen in Utrecht kan aanvragen. ...
2020-07-08 15:24 open_in_new
Utrecht, dé sportieve talentstad van Nederland
Utrechtse sportaanbieders, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners uit de stad en gemeente Utrecht intensiveren de samenwerking rondom topsport en talentontwikkeling. Afspraken over dit thema is aangevuld in het Utrechts Sportakkoord dat vorig jaar door ruim 100 (sport)partners is ondertekend. De nieuwe afspraken hebben betrekking op het verbinden van partijen met een rol in talentontwikkeling, het versterken van de sporttechnische bagage van coaches en het vergroten van kennis, ontwikkeling en innovatiekracht bij topsportverenigingen en regionale talentcentra. ...
2020-07-07 19:27 open_in_new
Verruiming armoederegelingen heeft effect
Utrecht verruimde de afgelopen jaren meerdere armoederegelingen, waardoor een grotere groep Utrechters er recht op heeft. De resultaten hiervan zijn nu zichtbaar. Meer Utrechters kunnen rondkomen en meedoen. Het gaat om huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau of daar net iets boven. Dit blijkt uit de Minima Effect Rapportage (MER) van het Nibud. Er zijn nog steeds huishoudens die nog niet alle regelingen gebruiken. Daarom blijft Utrecht inzetten op de bekendheid en toegankelijkheid van de regelingen. ...
2020-07-07 16:18 open_in_new
Partners in energietransitie positief over samenwerking
Utrecht heeft onderzocht hoe de gemeente samen met andere partijen de energietransitie vormgeeft. De gemeente heeft ruim dertig partners bevraagd. Zij staan overwegend positief tegenover de samenwerking met de gemeente en doen ook een aantal verbetervoorstellen. ...
2020-07-07 11:03 open_in_new
Eerste 40 parkeerplaatsen binnenstad dit jaar weg
Utrecht wil dit jaar de eerste veertig parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen. Uiteindelijk moeten de komende jaren stapsgewijs 267 parkeerplaatsen op de Oudegracht en het Janskerkhof verdwijnen om onder meer te zorgen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De historische binnenstad moet hiermee meer sfeer terugkrijgen en een gezonder en prettiger omgeving worden voor bewoners en bezoekers. Het college stuurde het voorstel om het opheffen van de eerste veertig plekken financieel mogelijk te maken vandaag naar de gemeenteraad. ...
2020-07-06 19:18 open_in_new
Evenementen en initiatieven kunnen weer, zij het onder voorwaarden
Om de inwoners en bezoekers van Utrecht de mogelijkheid te bieden om in onze stad evenementen en activiteiten te kunnen bezoeken, kunnen er onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. Sinds 1 juli zijn de maatregelen landelijk versoepeld. Afstand houden en hygiënemaatregelen blijven een voorwaarde. De gemeente richt zich bij aanvragen zo veel mogelijk op kleinschalige en zelfredzame evenementen die de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten versterken. Daarbij gaat het om een diversiteit van vormen van vermaak, cultuur en sport. Evenementen die op de reserveringskalender staan, krijgen voorrang. De behandeltermijn voor nieuwe aanvragen is verkort. ...
2020-07-06 16:09 open_in_new
Woondeal Utrecht wil betere investeringscondities voor corporaties
Corporaties in de regio Utrecht kunnen hun woningopgave over vijf jaar niet meer betalen. Daardoor komt de realisatie van betaalbare woningen verder onder druk te staan. Dat is slecht nieuws voor mensen met een smalle beurs. Daarom roepen de woordvoerders van de Woondeal Utrecht - met steun van de Utrechtse corporaties en provincie - het Kabinet op om snel maatregelen te treffen ter verbetering van de investeringscondities voor de corporaties in deze regio. ...
2020-07-03 19:54 open_in_new
Bruggenstudie levert negen prioriteiten op
Een nieuwe studie stelt voor om op negen plaatsen in de stad een fietsbrug of tunnel aan te leggen of te verbeteren. In totaal onderzocht de gemeente Utrecht 35 mogelijke fietsbruggen en -tunnels. Het gaat om plekken die barrières zoals water, spoor en autowegen slechten. Negen locaties kregen de meeste prioriteit. Het onderzoek vormt de opmaat naar keuzes die later dit jaar door de gemeenteraad gemaakt moeten worden in het mobiliteitsplan 2040 en bij de voorjaarsnota van 2021. ...
2020-07-03 11:30 open_in_new
Utrecht krijgt nieuwe sporthal in Utrecht Noordoost
Utrecht groeit de komende jaren flink. De uitbreiding van het aantal inwoners zorgt ook voor meer sporters in Utrecht. Meer dan de helft van de Utrechters sport graag wekelijks. Om alle inwoners te kunnen laten sporten, hebben sportverenigingen en sportaanbieders behoefte aan meer ruimte. We bouwen daarom op verschillende plekken in Utrecht nieuwe sporthallen. Ook in de wijken Noordoost en Binnenstad was behoefte aan een nieuwe sporthal. Na een uitgebreid locatieonderzoek is voor een nieuwe sporthal in de wijk Noordoost nu een mooie plek gevonden op het Sportpark Voordorp. De sporthal komt aan de zuidoostzijde van het sportpark. De planning is dat de hal in 2024 gereed is. ...
2020-07-01 14:21 open_in_new
Utrecht opent hotel voor wilde bijen
Utrecht heeft de komst van een reclamemast aangegrepen om een mooie plek voor wilde bijen te maken. In een bloemenweide langs de A2 staat een reclamemast die tegelijkertijd functioneert als bijenhotel. ...
2020-07-01 14:21 open_in_new
Eenvoudiger subsidiebeleid voor Utrechtse vrijwilligersorganisaties
Voor vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven die bijdragen aan het welzijn van inwoners en het prettig samenleven in Utrecht wordt het vanaf 2021 eenvoudiger om subsidie aan te vragen. Zij kunnen dan een beroep doen op de aangepaste subsidieregeling ‘vrijwillige inzet voor elkaar’. Hiervoor zijn 3 subsidieregelingen samengevoegd tot 1 integrale regeling. ...
2020-06-30 18:24 open_in_new
Uitgestelde Lintjesregen in Utrecht
In Utrecht ontvingen een aantal actieve en betrokken inwoners vandaag de versierselen behorende bij een Koninklijke Onderscheiding, aangereikt uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Landelijk vindt de Lintjesregen plaats op vrijdag 3 juli. Vanwege de wisseling van burgemeesters in Den Haag en Utrecht, kregen beide gemeenten van het Landelijk Kapittel der Civiele Orden de gelegenheid dit moment te vervroegen. Hierdoor konden beide burgemeesters de telefonisch aangekondigde Koninklijke onderscheidingen alsnog zelf aanreiken. ...
2020-06-30 17:21 open_in_new
Stedelijke onderscheiding voor Theo Van Wijk
Op maandagmiddag 29 juni ontving Theo van Wijk op Domplein 4 de Maartenspenning uit handen van burgemeester Jan van Zanen. De heer Van Wijk ontvangt de Stedelijke onderscheiding omdat hij al ruim 30 jaar actief is voor de stad. Hij draagt met zijn kennis en inzet actief bij aan de rol van het tastbaar maken van de rijke geschiedenis in, onder en rond het Domplein.   ...
2020-06-29 22:27 open_in_new
Domtoren in Goud als blijk van waardering voor de heer Vogelpoel
Op zaterdag 27 juni ontving de heer Vogelpoel uit handen van locoburgemeester Maarten van Ooijen een Domtoren in Goud. De uitreiking vond plaats om 10.00 uur bij het clubhuis Fiducia in sportpark Fletiomare-Oost in Vleuten. ...
2020-06-27 14:48 open_in_new
Herinrichting Lange Nieuwstraat start 6 juli
De herinrichting van de Lange Nieuwstraat start op maandag 6 juli. Het werk wordt opgedeeld in zeven fasen waarbij steeds een deel van de straat afgesloten zal zijn. De werkzaamheden duren naar verwachting vier maanden. Doorgaande fietsers, auto’s en ander verkeer worden omgeleid. De straat blijft wel toegankelijk voor voetgangers, zodat woningen, winkels en andere gebouwen bereikbaar blijven. Buslijn 2 wordt omgeleid. ...
2020-06-26 17:48 open_in_new
College: investeren om gevolgen coronacrisis te verlichten en herstel van de stad te bevorderen
Utrecht wil investeren om de stad sterk uit de coronacrisis te laten komen. De gemeente doet dit samen met partners uit de stad en de Rijksoverheid. Speerpunten zijn het versterken van de bestaanszekerheid van Utrechters die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt, het opleiden en begeleiden van Utrechters naar werk en het zorgen voor werkgelegenheid door het versnellen van de grote transities op het gebied van wonen, energie, mobiliteit, klimaat en gezondheid. De plannen staan in de zogeheten kaderbrief die het college donderdag naar de gemeenteraad stuurde. Hierin wordt de koers uitgezet voor de begroting van 2021. ...
2020-06-25 14:30 open_in_new
Onderzoek: ‘Alle zeilen bij zetten om werkgelegenheid mee te laten groeien met Utrechtse bevolking’
In opdracht van zestien gemeenten in de regio Utrecht (U16) heeft de Stec Groep onderzoek gedaan naar toekomstbestendige werklocaties. De U16 heeft het onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de vraag naar werklocaties tot 2040 en waar deze vraag kan landen waarbij de kaders van Gezond Stedelijk Leven voor Utrecht van belang blijven. ...
2020-06-24 15:24 open_in_new
Oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren structureel mogelijk maken
De gemeente Utrecht voert sinds 9 maanden een pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren om een doorbraak te creëren in hun situatie. Uit de pilot blijkt dat de oplossing vaak zit in het toepassen van individueel maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een woontoelage als de jongere nog geen huurtoeslag krijgt. De gemeente onderzoekt welke van die individuele oplossingen zij structureel in kan zetten, zodat een nog grotere groep jongeren hier mee geholpen is. ...
2020-06-24 12:15 open_in_new